Powered by Smartsupp
top of page

GDPR - Nyilatkozat Adatkezelés Megfelelősége Kapcsán

Adatvédelmi nyilatkozat

Alulírott,

Cégnév:  PlusTvNews Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:  1068 Budapest, Városligeti fasor 10. 1 emelet 24/25

Cégjegyzékszám:  01 09 943657  

Adószám:  22789730-2-42

Képviselő:  Both Ferenc György ügyvezető

Telefonszám:  06-1-445-2164

E-mail cím:  ferencboth@videoportre.hu

Honlap:  www.videoportre.hu

(továbbiakban: PlusTvNews Kft.) a társaságunkkal szerződött partnerek (továbbiakban: Partner) felé az alábbi joghatályos nyilatkozatot tesszük:

 

 

  1. Kijelentjük és nyilatkozunk arról, hogy Társaságunk a www.videoportre.hu és hozzá tartozó weboldalakat és platformot használó felhasználókkal, mint ügyfelekkel a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően szerződéses kapcsolatban áll. Társaságunk egyedi szerződés alapján szerződéses kapcsolatban áll a Megrendelőkkel.

  2. Társaságunk az ügyfelek és megrendelők személyes adatait, mint adatkezelő kezeli. Amennyiben az adott adatkezelési cél esetében a PlusTvNews Kft-n kívül más személy is adatkezelőnek minősül, úgy annak személye az adott adatkezelési céllal együtt kerül közlésre.

  3. Kijelentjük és nyilatkozunk továbbá arról is, hogy ezen adatkezelést a vonatkozó, a Társaságunk Általános Szerződési Feltételeiben és Adatkezelési Szabályzatában és Tájékoztatójában foglalt adatkezelési szabályaira, illetve a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően végezzük, így különösen figyelemmel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelete (GDPR), a Társaságunk tevékenységét szabályozó, az internetes kereskedelem szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. torvény rendelkezéseire, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. torvény speciális rendelkezéseire.

  4. Kijelentjük, hogy mind az adatkezelési mind az esetleges adatfeldolgozási tevékenység során a jelen nyilatkozat 2. pontjában foglalt jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartása mellett járunk el és ezt megköveteljük valamennyi jelenlegi — szerződött - és jövőbeni szerződő - Partnerünktől is.

  5. Nyilatkozunk, hogy a PlusTvNews Kft. mindent megtesz — az adatkezelés megkezdése előtt — annak érdekében, hogy a tájékoztatáshoz való jogot biztosítsa valamennyi érintettnek, annak céljából, hogy egyértelmű és részletes információval rendelkezzenek a személyes adataik kezelésével, vagy azzal kapcsolatos minden, az adatkezeléssel együtt járó őket megillető jogaikról és az igénybe vehető jogorvoslati lehetőségeikről. Ezen törekvésünk során mindenki számára követhetővé és ellenőrizhetővé kívánjuk tenni az adatfeldolgozás egész útját.

  6. Az adatkezelés során a PlusTvNews Kft. a személyes adatok kiemelt védelmére törekszik, biztosítva az érintettek információs önrendelkezési jogot. E szándékunk biztosítása érdekében jelen nyilatkozat 2. pontjában foglalt jogszabályi rendelkezésekkel összhangban megfelelő védelemben részesítjük az összegyűjtött személyes adatokat. A személyes adatok védelme magában foglalja a fizikai adatvédelmet is, amely megsemmisüléstől, illetéktelen változtatástól, megtekintéstől, felhasználástól vagy továbbítástól védi azokat.

  7. Nyilatkozunk továbbá, hogy valamennyi tevékenységünk során, csak olyan partnereket veszünk igénybe, akik megfelelnek a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályi rendelkezések által elvárt, illetve támasztott követelményeknek.

 

Budapest, 2023. 01. 07.

 

PlusTvNews Kft.

bottom of page